Tổng hợp 12 lỗi về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập bị xử phạt

1. Tổng hợp 12 lỗi về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập bị xử phạt
12 lỗi về chữ ký trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập bị xử phạt được quy định tại Nghị định 41/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Lỗi

Mức phạt

Căn cứ pháp lý

Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Điểm d khoản 1 Điều 8
Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Điểm d khoản 1 Điều 8
Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Điểm đ khoản 1 Điều 8
Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng Điểm e khoản 3 Điều 8
Lập sổ kế toán thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng Điểm a khoản 1 Điều 9
Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng Điểm c khoản 1 Điều 9
Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng Điểm b khoản 1 Điều 11
Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng Khoản 2 Điều 13
Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng Điểm a khoản 1 Điều 16
Lập báo cáo kiểm toán không có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên hành nghề theo quy định Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Điểm c khoản 3 Điều 48
Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền Phạt cảnh cáo Điểm a khoản 1 Điều 58
Bản báo cáo minh bạch khi công bố không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyền Phạt cảnh cáo Điểm a khoản 1 Điều 59

2. Quy định về chữ ký trên chứng từ kế toán
– Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

– Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

– Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

– Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.

(Điều 19 Luật Kế toán 2015)

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/46948/tong-hop-12-loi-ve-chu-ky-trong-linh-vuc-ke-toan-kiem-toan-doc-lap-bi-xu-phat