Giới thiệu Thanh tra pháp chế – Trung tâm Quản lý Ký túc xá

MỤC TIÊU: Nhằm thực hiện các quy định hiện hành về công tác thanh tra, pháp chế; Phát huy vai trò của công tác thanh tra, pháp chế trong hoạt động của cơ quan; Đưa pháp quyền xã hội chủ nghĩa vào việc tăng cường hiệu quả công tác của TTQLKTX, đưa hoạt động thanh tra, pháp chế tại TTQLKTX từng bước vào nề nếp, khoa học; Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, thay đổi lề lối làm việc và thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác thanh tra, pháp chế; Triển khai công tác thanh tra, pháp chế đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

CHỨC NĂNG: 

– Thanh tra – Pháp chế thực hiện chức năng thanh tra nội bộ hoạt động của Trung tâm Quản lý Ký túc xá (Trung tâm); tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

– Tham mưu và giúp việc cho Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của Trung tâm phù hợp với quy định pháp luật; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ Trung tâm; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Trung tâm, đội ngũ viên chức, người lao động và sinh viên nội trú.

NHIỆM VỤ:

1. Công tác Thanh tra:

– Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thanh tra của Trung tâm.

– Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các nội quy, quy định của Trung tâm, nhiệm vụ được giao đối với đơn vị và cá nhân trong toàn Trung tâm.

– Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Trung tâm.

– Giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

– Làm đầu mối giúp Giám đốc phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

– Đề nghị Giám đốc thành lập đoàn, tổ công tác để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

– Kiến nghị với Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra với Giám đốc, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

– Cập nhật các văn bản về công tác thanh tra của các cơ quan Nhà nước, báo cáo Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2. Công tác Pháp chế:

– Phối hợp với các đơn vị trong việc soạn thảo, xây dựng và thẩm định các văn bản, hợp đồng, quy chế quản lý nội bộ của Trung tâm phù hợp với các quy định pháp luật

– Triển khai tư vấn các vấn đề về pháp luật, xây dựng các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm phù hợp với quy định.

– Tư vấn về những vấn đề pháp lý cho Giám đốc và các đơn vị nhằm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động và sinh viên nội trú.

– Tổ chức thẩm định, rà soát các văn bản của các đơn vị về tính pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày… trước khi trình Giám đốc ký ban hành.

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của Trung tâm cho viên chức, người lao động và sinh viên nội trú.

– Là đầu mối giúp Giám đốc góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

– Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của Trung tâm và báo cáo Giám đốc để chỉ đạo triển khai thực hiện.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.