Thay đổi quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn với viên chức

Ai được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với quy định Bộ luật lao động?

Theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP, đối tượng viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn bao gồm:

– Viên chức có học hàm Giáo sư, Phó giáo sư;

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo là Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II;

– Giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần;

– Viên chức có chuyên môn, kỹ thuật cao trong một số lĩnh vực sự nghiệp đặc thù theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 05 năm

Theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP, nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn như sau:

– Bảo đảm khách quan, công bằng, công khai và đúng quy định.

– Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức không quá 5 năm (60 tháng), tính từ thời điểm viên chức đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

– Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, viên chức chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và không được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

– Trong thời gian thực hiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu viên chức có nguyện vọng nghỉ làm việc hoặc đơn vị sự nghiệp không còn nhu cầu thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Hiện hành, tuổi nghỉ hưu năm 2023 trong điều kiện lao động bình thường là 60 tuổi 9 tháng (với nam) và 56 tuổi (với nữ). Sau đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần lên 62 tuổi đối với nam (năm 2028) và lên 60 tuổi đối với nữ (năm 2035).

Theo quy định trên thì viên chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không quá 5 năm (tương ứng độ tuổi nghỉ hưu sẽ dao động từ 65 tuổi 6 tháng đến 67 tuổi (đối với nam) và 60 tuổi 8 tháng đến 65 tuổi (đối với nữ).

Nếu so với quy định trước đây tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP thì Nghị định 50/2022/NĐ-CP đã giảm tuổi nghỉ hưu với viên chức là giáo sư, phó giáo sư đến 5 năm.

Trước đây Nghị định 141/2013/NĐ-CP quy định: “2. Thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là không quá 5 năm; đối với giảng viên có chức danh phó giáo sư là không quá 7 năm và đối với giảng viên có chức danh giáo sư là không quá 10 năm.”

Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu có đủ các điều kiện sau đây:

– Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

– Có đủ sức khỏe;

– Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền và có đơn đề nghị được kéo dài thời gian công tác.

Điều khoản chuyển tiếp về quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Viên chức giữ chức danh giảng viên của cơ sở giáo dục đại học công lập hoặc viên chức giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian làm việc theo quy định tại Điều 9 Nghị định 141/2013/NĐ-CP hoặc Điều 9 Nghị định 40/2014/NĐ-CP từ trước ngày 15/8/2022:

Những trường hợp này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 141/2013/NĐ-CP, Nghị định 40/2014/NĐ-CP .

Chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Theo Nghị định 50/2022/NĐ-CP, chế độ, chính sách đối với viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gồm:

Được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao.

Được hưởng chế độ lương theo hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ và chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.