Quy định liên quan đến đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT)

Hiện nay, việc đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thêm các thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT này.

1. E-HSDT là gì?

Theo quy định tại điểm o khoản 4 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT thì E-HSDT là hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ đề xuất đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

2. Quy trình đánh giá E-HSDT

Quy trình đánh giá E-HSDT theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT sẽ có 02 loại quy trình là Quy trình 01 và Quy trình 02, việc đánh giá E-HSDT của từng Quy trình thực hiện như sau:

– Đối với Quy trình 01: Áp dụng cho tất cả các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng. Việc đánh giá bao gồm:

+ Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT;

+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm;

+ Đánh giá về kỹ thuật;

+ Đánh giá về tài chính.

– Đối với Quy trình 02: Áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

+ Căn cứ vào biên bản mở thầu, Hệ thống tự động xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu trong trường hợp này);

+ Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

+ Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

+ Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

Lưu ý: Đối với gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT quy định trong E-HSMT, bên mời thầu được chọn một trong hai quy trình nêu trên để đánh giá E-HSDT (Quy trình 02 chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên).

3. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT

Đánh giá E-HSDT sẽ dựa trên các nguyên tắc được quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

– Việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác trong E-HSMT, các tài liệu làm rõ E-HSMT, căn cứ vào E-HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ E-HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;

– Sau khi lựa chọn được danh sách ngắn, trường hợp nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu thì gửi văn bản đến bên mời thầu để xem xét, chấp thuận. Trường hợp bên mời thầu chấp thuận, nhà thầu phải đính kèm các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm trong E-HSDT theo tư cách tham dự thầu mới;

– Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu “không đạt” ở nội dung này.

Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ “không đạt” thành “đạt” khi Hệ thống đã đánh giá “không đạt”. Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định pháp luật;

– Trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm:

+ Đối với bảo đảm dự thầu thì thông tin trong file đính kèm là cơ sở để đánh giá;

+ Đối với xuất xứ của hàng hóa thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT;

+ Đối với hợp đồng tương tự thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT.

Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.

+ Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu trên thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá.

– Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi;

– Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng đã được Hệ thống đánh giá tự động là “đạt” theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là “không đạt” thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ “đạt” thành “không đạt”.

Trong trường hợp này, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng mà không phải phê duyệt lại danh sách xếp hạng. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng từ năm 2021 trở đi, bên mời thầu chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.

4. Một số nội dung khác liên quan khi đánh giá E-HSDT

– Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

– Sau khi đánh giá E-HSDT, tổ trưởng tổ chuyên gia đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT (có chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia) lên Hệ thống và chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa bản báo cáo đánh giá E-HSDT scan đính kèm trên Hệ thống và bản giấy có chữ ký của các thành viên trong tổ chuyên gia.

– Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải thẩm định trước khi phê duyệt.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/48468/quy-dinh-lien-quan-den-danh-gia-ho-so-du-thau-qua-mang-e-hsdt