Mức thù lao thu tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Mức thù lao thu tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Nội dung này được hướng dẫn tại Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2022 về mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và các cơ sở giáo dục (được sửa đổi tại Quyết định 1105/QĐ-BHXH năm 2023) như sau:

Cụ thể, quy định mức chi thù lao cho cơ sở giáo dục của học sinh, sinh viên tham gia BHYT (không bao gồm số tiền thu do ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đóng).

(1) Mức chi thù lao Quyết định 2222/QĐ-BHXH cho cơ sở giáo dục của học sinh, sinh viên để thực hiện các công việc:

– Vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT;

– Lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT;

– Thu tiền đóng của học sinh, sinh viên; chuyển/nộp tiền, hồ sơ của học sinh, sinh viên kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH.

– Nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho học sinh, sinh viên.

(2) Mức chi như sau:

Phương thức đóng Tỷ lệ phân bổ
Vùng I Vùng II Vùng III
– Phương thức đóng 12 tháng 1,80% 2,30% 2,80%
– Phương thức đóng 06 tháng 1,62% 2,07% 2,52%
– Phương thức đóng 03 tháng 1,35% 1,73% 2,10%

 

(3) Phân vùng làm căn cứ chi thù lao cho cơ sở giáo dục: như đã quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định 2222/QĐ-BHXH.

(4) Trường hợp học sinh, sinh viên đóng liên tục từ 12 tháng trở lên theo phương thức đóng 03 tháng, 06 tháng, mức chi thù lao cho cơ sở giáo dục trong trường hợp này được xác định như học sinh, sinh viên đóng phương thức 12 tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác định lại mức chi thù lao để thanh toán cho cơ sở giáo dục.

Ví dụ:

Học sinh Nguyễn Văn M (thuộc vùng I) tham gia BHYT học sinh, sinh viên theo phương thức đóng 03 tháng tại cơ sở giáo dục P từ tháng 01/2023 với số tiền học sinh M phải đóng theo phương thức là 140.805 đồng. Mức chi thù lao chi cho cơ sở giáo dục xác định = 140.805 đồng x 1,35% = 1.901 đồng;

– Từ lần đóng thứ 2 theo phương thức đóng trở đi = 140.805 đồng x 1,35% = 1.901 đồng/phương thức đóng 03 tháng;

– Trường hợp học sinh M tham gia liên tục từ tháng 4/2023 đến tháng 12/2023, mức chi thù lao cho cơ sở giáo dục xác định lại như sau:

+ Số tiền thù lao từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 đã chi = 1.901 đồng x 4 phương thức đóng = 7.603 đồng

+ Số tiền thù lao từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 xác định lại = 140.805 đồng x 1,80% x 4 phương thức đóng =10.138 đồng

→ Số tiền thù lao chênh lệch cơ quan BHXH phải chi trả cho Cơ sở giáo dục từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 là 10.138 đồng – 7.603 đồng = 2.535 đồng.

(5). Trường hợp học sinh lớp 1, học sinh lớp 12, học sinh, sinh viên năm thứ nhất, năm cuối khóa học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề đóng theo khóa thì cơ sở giáo dục được hưởng mức chi thù lao như sau:

– Thời gian đóng BHYT dưới 06 tháng thì mức thù lao được xác định theo phương thức đóng 03 tháng quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định 2222/QĐ-BHXH.

Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn K tham gia khóa học nghề 04 tháng thuộc vùng I được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định 30% (mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng) tại cơ sở giao dục nghề F từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023 với số tiền học sinh K phải đóng là 187.740 đồng (=1.490.000 x 4,5% x 70% x 4). Mức chi thù lao chi cho cơ sở giáo dục xác định = 187.740 đồng x 1,35% = 2.534 đồng;

– Thời gian đóng BHYT từ 07 tháng đến dưới 12 tháng thì mức thù lao được xác định theo phươn thức đóng 06 tháng quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định 2222/QĐ-BHXH.

Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn N học lớp 12 gia hạn thẻ BHYT 09 tháng thuộc vùng I được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định 30% (mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng) tại cơ sở giao dục Q từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2023 với số tiền học sinh N phải đóng là 422.415 đồng (=1.490.000 x 4,5% x 70% x 9). Mức chi thù lao chi cho cơ sở giáo dục xác định = 422.415 đồng x 1,62% = 6.843 đồng;

– Đối với học sinh lớp 1 đóng BHYT từ 13 tháng đến 15 tháng thì thù lao được xác định theo phương thức đóng 12 tháng quy định tại Khoản 2, Điều 3 Quyết định 2222/QĐ-BHXH.

Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn D học lớp 1 thuộc vùng I được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định 30% (mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng) tại cơ sở giao dục H từ tháng 11/2023 đến tháng 12/2024 với số tiền học sinh N phải đóng là 793.800 đồng (=1.800.000 x 4,5% x 70% x 14). Mức chi thù lao chi cho cơ sở giáo dục xác định = 793.800 đồng x 1,8% = 14.288 đồng”.

Nội dung tại mục này được bổ sung tại Quyết định 1105/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Căn cứ số tiền thực thu của học sinh, sinh viên, không phân biệt học sinh, sinh viên tham gia lần đầu hay tiếp tục tham gia, vùng, phương thức đóng và hồ sơ, chứng từ do cơ sở giáo dục lập hợp pháp, hợp lệ nộp vào quỹ BHYT, cơ quan BHXH trích, trả ngay thù lao cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/51860/muc-thu-lao-thu-tien-dong-bhyt-cua-hoc-sinh-sinh-vien