Mức lương đóng BHXH, BHYT từ 01/7/2023 theo lương cơ sở 1,8 triệu đồng

Mức lương đóng BHXH, BHYT từ 01/7/2023
Ngày 26/6/2023, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 1927/BHXH-TST hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.
Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng được áp dụng làm căn cứ tính mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN,  bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp đối với:
– Người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng quy định tại Điều 2 làm căn cứ tính mức lương, mức phụ cấp làm căn cứ đóng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP.
– Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 2, khoản 4 Điều 123 Luật BHXH 2014 tham gia BHXH bắt buộc mà trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hoặc trước khi hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:
+ Đã có quá trình tham gia, đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định;
+ Chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã hưởng BHXH một lần.
– Viên chức quản lý chuyên trách, Bí thư đảng ủy chuyên trách, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch công đoàn chuyên trách tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Các đối tượng vừa nêu đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở (mới) là 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.
Mức thu nhập tháng tính mức đóng BHXH tự nguyện tối đa
Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/7/2023 cao nhất là 36.000.000 đồng/tháng (1.800.000 đồng/tháng x 20 lần).
Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở với người chỉ tham gia BHYT
Đối tượng chỉ tham gia BHYT:
– Nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT:
Từ ngày 01/7/2023 mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2023 thì từ ngày 01/7/2023 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng;
– Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình:
Từ ngày 01/7/2023, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng.
Trường hợp đối tượng đã đóng đủ tiền vào quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2023 thì cả người tham gia BHYT và ngân sách nhà nước không phải đóng, hỗ trợ bổ sung do tăng mức lương cơ sở đối với thời gian từ ngày 01/7/2023 mà người tham gia BHYT đã đóng BHYT.
Văn bản cũng nêu rõ, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, tổ chức ủy quyền thu, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình về tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp được biết.
Cùng với đó, Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ nghiệp vụ theo quy định mới.
Công văn 1927/BHXH-TST được ban hành ngày 26/6/2023.
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/50397/muc-luong-dong-bhxh-bhyt-tu-01-7-2023-theo-luong-co-so-1-8-trieu-dong