Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng dùng cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ?

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được quy định tại khoản 8 Điều 4 Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT như sau:

Áp dụng các Mẫu hồ sơ và Phụ lục

8. Đối với Mẫu báo cáo đánh giá:
a) Mẫu số 8A được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
b) Mẫu số 8B được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 của Thông tư này cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
c) Mẫu số 8C được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;
d) Mẫu số 8D được sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo đó, mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng dùng cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ là Mẫu số 8D ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT.

Có bao nhiêu phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu khi lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn?

Căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Đấu thầu 2023 thì có 4 phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu khi lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, cụ thể:

(1) Phương pháp giá thấp nhất:

– Phương pháp giá thấp nhất được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, gói thầu tư vấn có quy trình thực hiện rõ ràng theo các tiêu chuẩn có sẵn;

– Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

(2) Phương pháp giá cố định:

– Phương pháp giá cố định được áp dụng đối với các gói thầu tư vấn đơn giản, phạm vi công việc được xác định chính xác, chi phí thực hiện gói thầu được xác định hợp lý, cụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu;

– Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu và có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

(3) Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

– Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu;

– Điểm tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa điểm kỹ thuật và điểm giá.

Khi xây dựng điểm tổng hợp phải bảo đảm nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật từ 70% đến 80%, điểm về giá từ 20% đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp; tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

(4) Phương pháp dựa trên kỹ thuật:

– Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù;

– Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp hạng thứ nhất, được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính, làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

Trường hợp hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì có được trả lại không?

Việc xử lý và lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 9 Luật Đấu thầu 2023 như sau:

Xử lý và lưu trữ hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư
1. Hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu theo thời hạn sau đây:
a) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn;
b) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ: được thực hiện khi hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn hoặc khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, trường hợp hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu.

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thì thời hạn trả lại hồ sơ là trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/mau-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-qua-mang-dung-cho-goi-thau-dich-vu-tu-van-theo-phuong-thuc-mot-g-815428-148507.html