Hướng dẫn thuê chuyên gia, lao động phục phụ công tác khoa học và công nghệ

Bộ trưởng Bộ KH&CN vừa ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN.

Theo đó, Bộ KH&CN hướng dẫn việc thuê chuyên gia, lao động phục vụ công tác khoa học và công nghệ thực hiện như sau:

(1) Thuê lao động phổ thông phục vụ triển khai nhiệm vụ

Trong trường hợp cần thuê lao động phổ thông phục vụ triển khai nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ căn cứ nội dung yêu cầu công việc cần thuê lao động, thuyết minh kết quả dự kiến của việc thuê lao động và lập dự toán chi tiết trong thuyết minh nhiệm vụ.

Định mức thuê lao động phổ thông phục vụ triển khai nhiệm vụ thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư 03/2023/TT-BTC.

(2) Thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia ngoài nước phối hợp nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ

* Các trường hợp được thuê chuyên gia phối hợp nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ:

– Khi nhiệm vụ có các nội dung nghiên cứu cần chuyên gia phối hợp giải quyết;

– Việc thuê chuyên gia được quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Trong đó, một số trường hợp cụ thể được thuê chuyên gia như sau:

+ Quy định tại điểm d khoản 2 Phần II Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

+ Quy định tại điểm a khoản 3 Phần II, điểm a khoản 4 Phần II Quyết định 118/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.

+ Quy định tại điểm b khoản 2 Phần III Quyết định 130/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

+ Quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8, điểm b khoản 5 Điều 13, điểm a khoản 1 Điều 14, khoản 3 Điều 27, điểm a khoản 3 Điều 29, điểm đ khoản 2 Điều 30 Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 2017.

* Trong trường hợp cần thuê chuyên gia theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tư 03/2023/TT-BTC, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ căn cứ yêu cầu công việc cần thuê chuyên gia, thuyết minh rõ sự cần thiết và kết quả dự kiến của việc thuê chuyên gia.

Đồng thời, lập dự toán chi tiết trong thuyết minh nhiệm vụ để hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xem xét, đánh giá, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ xem xét, quyết định.

(3) Thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập

* Trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ được thuê chuyên gia tư vấn độc lập để:

– Xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ.

– Xác định nhiệm vụ đặt hàng.

– Cho ý kiến trước khi quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

– Xem xét, đánh giá thực tế cơ sở vật chất – kỹ thuật, nhân lực và năng lực tài chính của tổ chức, cá nhân được kiến nghị chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

– Kiểm tra, đánh giá tổ chức, cá nhân chủ trì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– Xây dựng báo cáo đề xuất với cơ quan quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về các nội dung để tổ chức, triển khai có hiệu quả các mục tiêu của chương trình.

* Trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ được thuê tổ chức tư vấn độc lập quy định tại khoản 6 Điều 2 Thông tư 02/2023/TT-BKHCN.

* Định mức thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn độc lập thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BTC và các quy định hiện hành.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/cong-dong-dan-luat/huong-dan-thue-chuyen-gia-lao-dong-phuc-phu-cong-tac-khoa-hoc-va-cong-nghe-204818.aspx