Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn 2024

Hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn 2024 tại TPHCM

Liên đoàn Lao động TPHCM có Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ năm 2023 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2024, trong đó có hướng dẫn thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn 2024.

Xác định số thu kinh phí công đoàn

1. Lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn

– Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở:

Công đoàn cấp trên cơ sở thống kê số lao động thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại các đơn vị theo khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh doanh, số lao động được thống kê tại các đơn vị là số lao động đang đóng Bảo hiểm xã hội tại thời điểm 31/8/2023 (theo số liệu của cơ quan BHXH cung cấp) cộng (hoặc trừ) số lao động dự kiến tăng (hoặc giảm) trong năm 2024 theo mẫu số 01 (đính kèm).

– Đối với đơn vị chưa thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn cấp trên cơ sở thống kê danh sách các doanh nghiệp đã đóng Bảo hiểm xã hội tại thời điểm 31/8/2023 (theo số liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp), từ đó thực hiện xác định, thống kê sổ lao động tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở theo mẫu số 02 (đính kèm).

Lưu ý: Số liệu tổng hợp lao động xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024 không thấp hơn số liệu thống kê lao động đã báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp tại cùng thời điểm. Trường hợp, đơn vị báo cáo giảm số lượng lao động, đoàn viên (từ 5% trở lên) so với số liệu đã báo cáo về Ban Tổ chức, phải có báo cáo giải trình, thuyết minh về số chênh lệch (kèm theo hồ sơ chứng minh).

2. Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn

Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2024 tại các đơn vị được xác định là tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bình quân 8 tháng đầu năm 2023 có xác định yếu tố tăng trưởng (theo số liệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp) x (nhân) số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn được xác định tại mục 2.1.1 của hướng dẫn này x (nhân) 12 tháng.

3. Xác định số kinh phí công đoàn phải thu

Dự toán (DT) thu KPCĐ Khu vực hành chính sự nghiệp (viết tắt là HCSN) = Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn khu vực HCSN X 2%

DT thu KPCĐ Khu vực SXKD = Quỹ lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD x 2%

DT thu KPCĐ đơn vị chưa có tổ chức công đoàn = Số lao động Khu vực chưa có tổ chức công đoàn x Tiền lương làm căn cứ thu KPCĐ Khu vực chưa có tổ chức công đoàn x 2%

* Kê khai thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD

Số dự toán thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh năm 2024 là dữ liệu để các đơn vị làm cơ sở cập nhật số phải thu vào cột số tiền doanh nghiệp phải nộp trong năm (đối với những doanh nghiệp đã được kê khai vào phần mềm thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam). Khi dự toán tài chính công đoàn năm 2024 được phê duyệt, nếu có sự tăng/giảm về số phải thu, đơn vị thực hiện điều chỉnh tăng/giảm tương ứng tại cột số tiền phải nộp tăng, giảm trong năm.

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi dữ liệu được cung cấp từ BHXH Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm 31/8/2023 về số doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn thành phố (có tích hợp số lao động, quỹ lương, mã số thuế doanh nghiệp) chia theo địa bàn 22 quận huyện, Thành phố Thủ Đức để các đơn vị kê khai và phối hợp với các ngân hàng Vietinbank, Agribank và BIDV tại Thành phố Hồ Chí Minh nhập liệu vào phần mềm thu KPCĐ tập trung.

Các công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm rà soát, xác định các doanh nghiệp đã có CĐCS, chưa có CĐCS thuộc phạm vi quản lý đã nhập liệu vào hệ thống thu kinh phí công đoàn tập trung qua các năm. Từ đó, tập trung phối hợp với ngân hàng đã triển khai phối hợp thu KPCĐ trên địa bàn cập nhật các đơn vị chưa được nhập liệu vào hệ thống, trong đó ưu tiên nhập liệu các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm phân công cán bộ của đơn vị hoặc thực hiện thuê cộng tác viên để rà soát, nhập liệu và thanh toán chi phí thực hiện cho nhiệm vụ này theo Công văn 392/LĐLĐ-TC ngày 01/6/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi dữ liệu của các doanh nghiệp được cập nhật vào hệ thống thu kinh phí tập trung, các công đoàn cấp trên cơ sở gửi thông báo cho doanh nghiệp về việc nộp kinh phí công đoàn 2% về tài khoản của Công đoàn Việt Nam mở tại ngân hàng Vietinbank hoặc Agribank hoặc BIDV.

Thu đoàn phí công đoàn 2024

1. Chỉ tiêu đoàn viên

Số đoàn viên để tính quỹ lương đóng đoàn phí công đoàn là số đoàn viên thực tế đến ngày 31/8/2023, cộng (hoặc trừ) số đoàn viên dự kiến tăng (hoặc giảm) trong năm 2024

Công đoàn cấp trên cơ sở thống kê số đoàn viên tại các công đoàn cơ sở theo khu vực hành chính sự nghiệp, khu vực sản xuất kinh doanh là số đoàn viên tại thời điểm 31/8/2023, cộng (hoặc trừ) số đoàn viên dự kiến tăng (hoặc giảm) trong năm 2024 theo mẫu số 01 (đính kèm).

Lưu ý: Số liệu đoàn viên làm căn cứ xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2024 không thấp hơn số liệu thống kê đã báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp tại cùng thời điểm. Trường hợp, đơn vị báo cáo giảm số lượng lao động, đoàn viên (từ 5% trở lên) so với số liệu đã báo cáo về Ban Tổ chức, phải có báo cáo giải trình, thuyết minh về số chênh lệch (kèm theo hồ sơ chứng minh).

2. Chỉ tiêu thu đoàn phí công đoàn

Mức đóng đoàn phí và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn thực hiện theo quy định tại Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn.

Số thu đoàn phí công đoàn năm 2024 tại đơn vị được xác định trên cơ sở chỉ tiêu số đoàn viên tại mục 2.2.1 nhân với dự toán mức thu đoàn phí bình quân của đoàn viên năm 2024. Trong đó, dự toán mức thu đoàn phí bình quân của 01 đoàn viên 2024 không thấp hơn mức thu đoàn phí bình quân của 01 đoàn viên theo báo cáo quyết toán năm 2022 đã được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Ngoài ra, trên cơ sở số thực hiện thu khác của báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2022 và số ước thực hiện năm 2023, công đoàn cấp trên cơ sở dự kiến số thu khác năm 2024 theo hướng ổn định và tăng nguồn thu.

Xem chi tiết nội dung tại Hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ năm 2023.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/52114/huong-dan-thu-doan-phi-cong-doan-va-kinh-phi-cong-doan-2024?fbclid=IwAR3GLOeidogVCh8y79Un2d58wAP9GI5cmpaH8Xx0XIg6E9dOU54CGNdJeCE