Điểm mới về tuổi nghỉ hưu và tính tiền lương hưu từ năm 2024

Trong năm 2024, tuổi nghỉ hưu của người lao động và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu có một số thay đổi. Cụ thể như sau:
1. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường
Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là 60 tuổi 9 tháng đối với lao động nam, 56 tuổi đối với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động trong điều kiện bình thường là 61 tuổi đối với lao động nam, 56 tuổi 04 tháng với lao động nữ.
2. Thực hiện việc nghỉ hưu ở độ tuổi sớm hơn đối với người lao động trong trường hợp đặc biệt
 Căn cứ khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.
Hiện nay, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động trong trường hợp này là 55 tuổi 9 tháng đối với lao động nam, 51 tuổi đối với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu năm 2024 thấp nhất của người lao động trong trường hợp này là 56 tuổi đối với lao động nam, 51 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.
3. Điểm mới về mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu
Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
Năm 2024 là năm cuối cùng có sự khác biệt khi tính mức bình quân tiền lương tham gia đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu giữa người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Tất cả người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.
Điều 63. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội – Luật Bảo hiểm xã hội 2014
1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.
Nguồn:https://thuvienphapluat.vn