Đề xuất điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

(Chinhphu.vn) – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.

Đề xuất điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Đề xuất điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Dự thảo Nghị định nêu rõ điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Cụ thể, đối với tác giả: Trực tiếp sáng tạo, đóng góp vào giá trị KH&CN của công trình; không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật KH&CN; đồng thời đáp ứng điều kiện sau đây:

a) Đối với người Việt Nam: chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

b) Đối với người nước ngoài: chấp hành luật pháp và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam; là tác giả của công trình nghiên cứu về Việt Nam.

Đối với công trình, phải có hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật Nhà nước), được ứng dụng tại Việt Nam.

Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 03 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học:

1- Công trình đặc biệt xuất sắc: Kết quả nghiên cứu của công trình có phát minh mới hoặc là thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu, dẫn tới những thay đổi đặc biệt quan trọng trong nhận thức, sản xuất, quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội.

2- Công trình có giá trị rất cao về khoa học: Tìm ra bản chất, quy luật phát triển của sự vật, hiện tượng hoặc đạt một trong các tiêu chí sau: hình thành hướng nghiên cứu mới; tư tưởng, quan niệm mới; nhận thức mới; cách tiếp cận mới; lý thuyết mới; phương pháp mới; tri thức mới; phát hiện mới về khoa học công nghệ; được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước.

3- Công trình có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ của đất nước hoặc ứng dụng trong thực tiễn có một trong các tác dụng sau:

a) Mang lại hiệu quả kinh tế lớn hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;

b) Đóng góp đặc biệt quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động đặc biệt quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội;

d) Được sử dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học.

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.

Minh Hiển

Nguồn: https://baochinhphu.vn/de-xuat-dieu-kien-xet-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-giai-thuong-nha-nuoc-ve-khcn-10223042816543458.htm