Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn

Ngày 16/5/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 1798/TCT-TTKT về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp, trong đó công bố danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn.

Theo yêu cầu từ Tổng cục Thuế, Cục thuế các tỉnh, thành phố sẽ tập trung tổ chức rà soát HĐĐT bán ra của 524 doanh nghiệp thuộc danh sách nêu tại Phụ lục số 1 đính kèm công văn này để phát hiện, xử lý doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Kết quả rà soát, xử lý phải cáo cáo với Tổng cục Thuế trước ngày 30/6/2023.

Đối với các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp thuộc danh sách nêu trên để đề nghị khấu trừ/hoàn thuế GTGT hoặc hạch toán chi phí thì Cục thuế phải buộc doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng các hóa đơn này nhằm ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa hàng buôn lậu, trôi nổi.

Riêng với 524 doanh nghiệp thuộc danh sách, Cục thuế trực tiếp quản lý sẽ tiến hành rà soát việc xuất hóa đơn bán ra của các doanh nghiệp này cho các doanh nghiệp ở địa phương khác phát sinh trong thời gian từ năm 2020 – 2022. Nếu phát hiện hóa đơn chưa có trong dữ liệu HĐĐT của Tổng cục Thuế thì sẽ thông báo đến các cơ quan thuế liên quan phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

List vào đây để xem: Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro hóa đơn