Chính thức bỏ thi tin học trong thi tuyển viên chức từ 07/12/2023? Vòng 1 thi tuyển viên chức chỉ còn 2 phần?

Ngày 07/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo đó, đối với nội dung thi tuyển viên chức Vòng 1 tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, Vòng 1 thi tuyển viên chức vẫn tiếp tục được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, tuy nhiên, chỉ còn lại 02 phần thi là Phần I: Kiến thức chung và Phần II: Ngoại ngữ.

Như vậy, quy định mới đã chính thức bỏ thi tin học trong thi tuyển viên chức.

Nội dung Vòng 1 thi tuyển viên chức gồm những gì?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP.

Nội dung thi Vòng 1 thi tuyển viên chức bao gồm:

– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Trường hợp đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức thì được miễn thi Phần I.

– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc lựa chọn 01 ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Đối với vị trí việc làm không yêu cầu ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì không phải tổ chức thi Phần II.

Theo đó, kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi; nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Thi viên chức bao nhiêu câu thì đậu?

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP. Thí sinh dự thi viên chức cần phải vượt qua Vòng 1 và Vòng 2 trong đợt thi tuyển. Theo đó:

– Đối với vòng 1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

– Đối với vòng 2, vòng 2 được tính theo thang điểm 100 điểm.

Điều kiện xác định người trúng tuyển thi viên chức được xác định theo Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP như sau:

Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người trúng tuyển là người đạt kết quả thi phần thi kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn (nếu có).

Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp đăng ký 02 nguyện vọng nhưng không trúng tuyển ở nguyện vọng 1 thì được xét ở nguyện vọng 2 nếu vị trí việc làm đăng ký ở nguyện vọng 2 vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét hết nguyện vọng 1, bao gồm cả việc xét nguyện vọng của người có kết quả trúng tuyển thấp hơn liền kề theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định này.

Trường hợp có 02 người trở lên bằng điểm nhau ở nguyện vọng 2 thì người trúng tuyển được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp vị trí việc làm vẫn còn chỉ tiêu tuyển dụng sau khi đã xét đủ 02 nguyện vọng thì căn cứ vào kết quả thi, Hội đồng thi báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định tuyển dụng đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở vị trí việc làm tại đơn vị khác nhưng có cùng tiêu chuẩn, điều kiện với tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm tại đơn vị còn chỉ tiêu tuyển dụng, cùng Hội đồng thi, cùng áp dụng hình thức thi hoặc viết (vòng 2) và chung đề thi. Người được tuyển dụng trong trường hợp này phải đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. Đối với các vị trí việc làm không có người đăng ký dự tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định việc tuyển dụng theo quy định này.

4. Người không được tuyển dụng trong kỳ thi tuyển viên chức quy định tại Điều này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Như vậy, người thi viên chức cần phải đạt điểm vòng 2 tối thiểu từ 50 điểm trở lên, kết quả đậu thi viên chức sẽ được lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/chinh-thuc-bo-thi-tin-hoc-trong-thi-tuyen-vien-chuc-tu-07122023-vong-1-thi-tuyen-vien-chuc-chi-con–130944.html