Chính phủ chốt thời gian hoàn thành 2 Nghị định về chế độ tiền lương mới, lương tối thiểu vùng

(PLO)- Chính phủ giao Bộ Nội vụ hoàn thành Nghị định về chế độ tiền lương mới trong khu vực Nhà nước và giao Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành Nghị định về lương tối thiểu vùng cho khu vực ngoài Nhà nước.

Ngày 5-1, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, tiếp tục hoàn thiện, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong 12 nhiệm vụ mà Chính phủ đặt ra.

Để thực hiện điều này, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện nhiều giải pháp.

Cụ thể, sớm rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW; hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính nhà nước trước ngày 31-3; đồng thời xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành, địa phương và người đứng đầu để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1-7-2024.

Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng Nghị định quy định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thời gian hoàn thành trong tháng 5-2024.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính…

Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng;…

Khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Khen thưởng, kỷ luật kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định; triển khai có hiệu quả các quy định về chế độ, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài.

Hoàn thành xây dựng Nghị định mới về lương tối thiểu vùng

Bên cạnh việc giao xây dựng Nghị định về chính sách tiền lương mới cho khu vực nhà nước, Chính phủ cũng giao Bộ LĐ-TB&XH hoàn thành việc xây dựng Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong tháng 5-2024.

Cùng thời hạn trên, Bộ LĐ-TB&XH cũng được giao hoàn thành:

(i) Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng.

(ii) Nghị định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Nguồn: https://plo.vn/chinh-phu-chot-thoi-gian-hoan-thanh-2-nghi-dinh-ve-che-do-tien-luong-moi-luong-toi-thieu-vung-post771284.html