Chỉ đạo mới nhất về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ch đo mi nht v hoàn thuế giá tr gia tăng

Từ đầu năm 2023 đến nay, để tháo gỡ vướng mắc trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng mà Chính phủ, Thủ tướng, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể như sau:

**Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 07/8/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 có đề cập nội dung:

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt rà soát và cương quyết cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là việc định giá đất, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, hoàn thuế giá trị gia tăng…

Đồng thời Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính: Thực hiện hiệu quả các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành. Đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và người dân.

**Công điện 07/CĐ-TCT ngày 09/8/2023 của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.

**Công văn 2489/TCT-VP ngày 19/6/2023 đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

**Công văn 2426/TCT-KK ngày 15/6/2023 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

**Quyết định 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 về Quy trình hoàn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành.

**Công văn 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

**Công điện 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Trong đó đề cập nội dung: Yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương kiểm tra, đánh giá đôn đốc Tổng cục Thuế thực hiện ngay, không chậm trễ, hướng dẫn các hồ sơ xem xét xin hoàn thuế giá trị gia tăng một cách nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp (hoàn thành trước ngày 28 tháng 5 năm 2023); …

**Công văn 5427/BTC-VP năm 2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế khẩn trương thực hiện, chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo ngay các đơn vị có hướng dẫn, thực hiện hoàn thuế VAT đối với các hồ sơ hoàn thuế đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Công văn 5427/BTC-VP được ban hành nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Các trường hợp hoàn thuế

– Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

– Cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 60 của Luật Quản lý thuế.

Hồ sơ hoàn thuế

– Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế lập và gửi hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền.

– Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

+ Văn bản yêu cầu hoàn thuế;

+ Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tai-chinh/52139/chi-dao-moi-nhat-ve-hoan-thue-gia-tri-gia-tang?fbclid=IwAR2gPHuVDsM9ExVPbHVjfTF1eRLXfQr4utaSbsyjMvaaWbuwz43EKmIxMIE