Ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT gồm 31 Điều và 21 Mẫu hồ sơ, phụ lục: Mẫu hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án, dự toán mua sắm theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Luật Đấu thầu 2023; Mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hoá, xây lắp, mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2023 được tổ chức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Bộ KH&ĐT cho biết, Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại công văn số 954/VPCP-CN ngày 8/2/2024 nên có hiệu lực từ ngày 26/4/2024. Việc ban hành Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT sẽ cập nhật, hướng dẫn đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 27/2/2024) nhằm đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về đấu thầu. Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT đã cập nhật, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, giá gói thầu, mua sắm tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu, chất lượng hàng hóa đã được sử dụng, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, đăng tải thông tin trong đấu thầu (đây là những nội dung chưa được cập nhật tại Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024).

Điều 30 (Điều khoản chuyển tiếp) của Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT quy định, đối với gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc chưa đăng tải trên Hệ thống) trước ngày 1/1/2024 nhưng đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông tư này (nếu có).

Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT cũng hướng dẫn đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMST (hồ sơ mời sơ tuyển), E-HSMQT (hồ sơ mời quan tâm), E-HSMT (hồ sơ mời thầu) theo quy định của Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT đã đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến trước ngày 27/2/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, các nội dung còn phù hợp với Luật Đấu thầu 2023 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT. Đối với trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống kể từ ngày 27/2/2024 đến trước ngày 26/4/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT. Kể từ ngày Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải lập, sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT theo quy định của Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT.

Đối với gói thầu không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp gói thầu đã đăng tải HSMST, HSMQT, HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến trước ngày 27/2/2024 thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, các nội dung còn phù hợp với Luật Đấu thầu 2023 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp gói thầu đã đăng tải HSMST, HSMQT, HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kể từ ngày 27/2/2024 đến trước ngày Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành thì tiếp tục tổ chức lựa chọn danh sách ngắn, lựa chọn nhà thầu, ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Còn kể từ ngày Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, trường hợp gói thầu chưa phê duyệt HSMST, HSMQT, HSMT hoặc đã phê duyệt HSMST, HSMQT, HSMT nhưng chưa đăng tải HSMST, HSMQT, HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải lập, sửa đổi, thẩm định, phê duyệt lại HSMST, HSMQT, HSMT cho phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu 2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT để phù hợp với cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua mạng. Trường hợp thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu từ không qua mạng thành qua mạng thì chủ đầu tư không phải trình người có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà tiến hành chỉnh sửa hình thức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống từ không qua mạng thành qua mạng.

Điều 31 của Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT cũng quy định, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hết hiệu lực thi hành, trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều 31 (Mẫu số 7A và Mẫu số 7B ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành cho đến khi Thông tư hướng dẫn về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành có hiệu lực thi hành).

Trường hợp các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu cần bảo mật và không thể công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, người có thẩm quyền quyết định việc đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp gói thầu đặc thù mà nếu áp dụng các quy định của Mẫu E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có ít hơn 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự thì chủ đầu tư, bên mời thầu được chỉnh sửa các yêu cầu này theo nguyên tắc: Việc chỉnh sửa yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm, hợp đồng tương tự khác với quy định của các Mẫu E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT phải bảo đảm việc phân chia gói thầu là hợp lý, quy mô gói thầu không quá lớn để hạn chế cạnh tranh. Khi trình phê duyệt E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT, bên mời thầu phải nêu rõ việc chỉnh sửa E-HSMST, E-HSMQT, E-HSMT trong tờ trình để chủ đầu tư xem xét.

Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải bảo đảm không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu; nhà thầu được lựa chọn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Và kể từ ngày Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành, khi lập HSMT đối với lựa chọn nhà thầu không qua mạng, chủ đầu tư, bên mời thầu vận dụng các Mẫu E-HSMT ban hành kèm theo Thông tư này trên cơ sở bảo đảm không trái với quy định của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

Nguồn: https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest/news?render=detail&id=582a66a2-e6e8-4baf-bac7-677e14435601