Bãi bỏ một số Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ

Ngày 28/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 174/NQ-CP về bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần một số Nghị quyết do Chính phủ ban hành sau đây:

* Bãi bỏ toàn bộ 09 Nghị quyết:

– Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phi cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

– Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

– Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

– Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.

– Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.

– Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

– Nghị quyết 145/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

– Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

– Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

* Bãi bỏ một phần 04 Nghị quyết sau:

– Điểm 6 Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020.

– Mục 1 Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

– Mục 1 Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

– Điểm 2, Mục II Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Nghị quyết 174/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 28/10/2023.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/55007/bai-bo-mot-so-nghi-quyet-ve-phong-chong-dich-covid-19-cua-chinh-phu