06 điều cần lưu ý đối với thời hạn của hợp đồng lao động

1. Thời hạn của các loại hợp đồng lao động
Thời hạn của các loại hợp đồng lao động được quy định như sau:
– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
– Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng (03 năm) kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
(Căn cứ khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019).
2. Chỉ giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn thêm 01 lần nếu tiếp tục làm việc
Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ các trường hợp được giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần nêu tại Mục 3.
Như vậy, sau 02 lần giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn (không bao gồm trường hợp người lao động đã nghỉ việc và trở lại làm việc) thì hai bên phải giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc.
(Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019).
3. Những trường hợp đặc biệt được giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần
Trong những trường hợp sau đây, người sử dụng lao động và người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần mà không giới hạn:
– Hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.
– Hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi (là người vẫn tiếp tục lao động sau độ tuổi nghỉ hưu).
– Hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (tuy nhiên thời hạn hợp đồng không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động).
– Hợp đồng lao động với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.
Riêng đối với trường hợp này, người sử dụng lao động phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động nêu trên.
(Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 20, khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019).
4. Hợp đồng lao động xác định thời hạn chuyển thành không xác định thời hạn
Điểm b khoản 2 Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:
“2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:
a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;
b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;”
Như vậy, sau 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hợp đồng đã giao kết này sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
5. Hiệu lực của hợp đồng lao động có thể kéo dài hơn nếu chưa ký hợp đồng mới
Cũng theo quy định trên: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.
Như vậy, hiệu lực của hợp đồng lao động xác định thời hạn có thể kéo dài tối đa thêm 30 ngày kể từ ngày hợp đồng hết hạn (dù hai bên chưa ký kết hợp đồng lao động mới) mà không làm thay đổi bản chất của hợp đồng đã giao kết, các quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.
6. Không được dùng phụ lục để thay đổi thời hạn của hợp đồng
Theo quy định tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019, phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.
Như vậy, người sử dụng lao động và người lao động không được sử dụng phụ lục để sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Khi có nhu cầu thay đổi thời hạn của hợp đồng, hai bên phải giao kết hợp đồng lao động mới.
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn