06 điều cần biết về biệt phái viên chức năm 2024

1. Biệt phái viên chức là gì?

Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chức.

(Khoản 1 Điều 36 Luật Viên chức 2010)

2. Khi nào được biệt phái viên chức?

Việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

– Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

(Khoản 1 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP)

3. Thời gian biệt phái viên chức là bao lâu?

Cụ thể, thời gian biệt phái viên chức không quá 03 năm. Đối với ngành, lĩnh vực đặc thù, thời gian biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Khi hết thời gian biệt phái thì cơ quan, đơn vị nơi cử viên chức đi biệt phái xem xét, quyết định việc kết thúc hoặc gia hạn thời gian biệt phái đối với viên chức.

(Khoản 2 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP)

4. Ai có thẩm quyền biệt phái viên chức?

Theo khoản 4 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP, thẩm quyền biệt phái viên chức được quy định như sau:

– Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quy định tại Điều 7 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quyết định việc biệt phái viên chức.

Điều 7. Thẩm quyền tuyển dụng viên chức

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoặc phân cấp cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện.

– Việc biệt phái viên chức làm công việc ở vị trí việc làm của công chức phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.

5. Trình tự, thủ tục biệt phái viên chức năm 2024

Trình tự, thủ tục biệt phái viên chức được thực hiện thông qua 03 bước như sau:

– Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận viên chức biệt phái;

– Bước 2: Gặp viên chức để trao đổi về chủ trương biệt phái và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;

– Bước 3: Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(Khoản 5 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP)

6. Quyền lợi của viên chức biệt phái năm 2024

Theo đó, viên chức biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 36 Luật Viên chức 2010, cụ thể:

– Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

– Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

– Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái có chế độ, chính sách đặc thù thì ngoài lương và các quyền lợi khác do cơ quan, đơn vị cử viên chức biệt phái chi trả, viên chức còn được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù do cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi nhận biệt phái chi trả.

(Khoản 6 Điều 27 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 85/2023/NĐ-CP)

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/59111/06-dieu-can-biet-ve-biet-phai-vien-chuc-nam-2024