05 Nghị định về tiền lương, lương hưu và bảo hiểm ban hành tháng 5/2024?

Nội dung này đề cập tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024 về việc nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Chính phủ ban hành.

Theo Phụ lục IV kèm theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024 sẽ có 05 Nghị định về tiền lương, lương hưu và bảo hiểm,… được Chính phủ giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thành trong tháng 5/2024, cụ thể:

– Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng;

– Nghị định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

– Nghị định về bảo hiểm tai nạn lao động với lao động khu vực không có hợp đồng lao động

– Nghị định quy định chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trong đó, các chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 là cải cách tiền lương công chức theo Nghị quyết 27, tăng lương tối thiểu vùng với người lao động và tăng lương hưu,…

Như vậy, sắp tới sẽ có 05 Nghị định về tiền lương, lương hưu và bảo hiểm được ban hành.

Ngoài ra, nhiều chính sách quan trọng khác cũng được đề cập tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2024.

Điều chỉnh lương hưu từ ngày 01/7/2024

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thông qua dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2024, về thực hiện cải cách tiền lương, Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Như vậy, lương hưu sẽ được điều chỉnh từ ngày 01/7/2024. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cụ thể ra sao cần chờ văn bản quy định của Chính phủ.

Trong năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP tăng lương hưu từ ngày 01/7/2023 với mức tăng 12,5% hoặc 20,8% tùy các đối tượng cụ thể.

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 01/7/2024

Ngày 20/12/2023, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2024 6% để trình Chính phủ xem xét quyết định.

Hiện lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng/tháng, vùng 2 là 4,16 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 3,64 triệu đồng/tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng/tháng.

Nếu đề xuất được duyệt, lương tối thiểu Vùng I tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng); Vùng II tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng); Vùng III tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng); Vùng IV tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Với lương tối thiểu vùng theo giờ, vùng I tăng từ 22,5 nghìn đồng/giờ lên 23.800 đồng/giờ; Vùng II tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.000 đồng/giờ; Vùng III tăng từ 17.500 đồng/giờ lên 18.600 đồng/giờ; Vùng IV tăng từ 15.600 đồng/giờ lên 16.600 đồng/giờ.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/58290/05-nghi-dinh-ve-tien-luong-luong-huu-va-bao-hiem-sap-ban-hanh