Quyết định số 4919/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin tức khác