Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, phiên bản 2.0

Tin tức khác