Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin và Quyết định 1235/QĐ-BTTTT năm 2014 sửa đổi Quyết định 1601/QĐ-BTTTT công bố định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tin tức khác