Hướng dẫn 633/HD-TLĐ lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội Công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Tin tức khác