Công văn số 4887/BHXH-CNTT ngày 27/8/2022 về việc cập nhật bổ sung số CCCD/mã ĐDCN của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm của xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

Tin tức khác