Công văn số 3098/BTTTT-KHCN ngày 13/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)

Tin tức khác