Công văn số 1388/UBND-VX ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức khác