Về việc giao cho Văn phòng ĐHQG-HCM quản lý, sử dụng và khai thác các khu hồ trong khu đô thị ĐHQG-HCM

Tin tức khác