Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM

Tin tức khác