V/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức khác