V/v ban hành Quy trình thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hổ trợ phát triển chính thức (ODA ) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức khác