Sửa đổi Điều 9 Quy chế ngoại ngữ tiếng Anh đối với chương trình đào tạo đại học và sau đại học không chuyên tiếng Anh, ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 25/01/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM

Tin tức khác