Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

Tin tức khác