Sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1, Điều 11 của Quy chế về công tác giáo trình của Đại học Quốc gia TP. HCM ban hành kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 30/12/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM

Tin tức khác