Quyết định số 725/QĐ-ĐHQG ngày 21/6/2021 của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số tại ĐHQG-HCM theo định hướng phát triển Đại học số (Giai đoạn 1: Triển khai tại Trường Đại học Công nghệ thông tin)

Tin tức khác