Quyết định số 232/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 03 năm 2024 ban hành quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm hàng hoá, dịch vụ, sửa chữa thường xuyên và đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của ĐHQG-HCM

Tin tức khác