Ban hành Quy định về việc xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị khoa học và công nghệ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức khác