Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Phòng Dịch vụ – Dự án với các đơn vị thuộc Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Tin tức khác