Ban hành Quy định thí điểm về chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức được điều động, biệt phái, kiêm nghiệm chức vụ quản lý ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức khác