Ban hành Quy định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức khác