Trình tự hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động

1. Điều kiện hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
1.1. Điều kiện hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp với người lao động
Theo Điều 16 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động như sau:
– Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động;
– Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.
1.2. Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
Điều kiện hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động theo Điều 20 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:
– Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp;
– Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp;
– Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, công việc gây bệnh nghề nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định 88/2020/NĐ-CP.
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp với người lao động
Theo Điều 18 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp với người lao động như sau:
– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 05 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP.
– Bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.
– Bản sao chứng từ thanh toán các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo quy định.
2.2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động theo Điều 22 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:
– Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP.
– Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.
– Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh nghề nghiệp.
– Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp.
3. Trình tự hỗ trợ khám chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
3.1. Trình tự hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp với người lao động
Trình tự hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp với người lao động theo Điều 19 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:
– Đối với trường hợp đủ điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2020/NĐ-CP cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 06 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động theo quyết định hỗ trợ.
Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.
3.2. Trình tự hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
Trình tự hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động theo Điều 23 Nghị định 88/2020/NĐ-CP như sau:
– Trường hợp đủ điều kiện quy định tại Điều 20 Nghị định 88/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 88/2020/NĐ-CP cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mang theo bản chính chứng từ thanh toán để đối chiếu với bản sao.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ theo Mẫu số 08 tại Phụ lục của Nghị định 88/2020/NĐ-CP và gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do.
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng văn bản cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và nêu rõ lý do.
4. Mức hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
4.1. Mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp với người lao động
Theo Điều 17 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp với người lao động như sau:
– Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí khám bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá khám bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại thời điểm người lao động khám bệnh nghề nghiệp sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 800 nghìn đồng/người/lần khám.
– Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.
4.2. Mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động
Theo Điều 21 Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp với người lao động như sau:
– Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí chữa bệnh nghề nghiệp tính theo biểu giá chữa bệnh nghề nghiệp tại thời điểm người lao động chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi đã được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng không quá 15 triệu đồng/người.
– Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 02 lần và trong 01 năm chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần.