Nhìn lại những chính sách pháp luật nổi bật 2022? Tổng hợp những chính sách mới nổi bật năm 2022?

Tôi muốn biêt năm 2022 đã có những chính sách pháp luật nổi bật nào? – Câu hỏi của anh Trí (Bình Dương

Chính sách pháp luật về hỗ trợ Covid-19

1. Giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% trong năm 2022

Ngày 11/01/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (1) và lao động quay trở lại thị trường lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm (2) với mức hỗ trợ:

Mức hỗ trợ với nhóm đối tượng (1) là 500.000 đồng/người/tháng; với nhóm đối tượng (2) là 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 03 tháng và được chi trả hằng tháng.

3. Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2022

Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.

Cụ thể, thời gian gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của năm 2022 quy định như sau

– Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu):

Thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 06 tháng.

Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 05 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 04 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 03 tháng.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 03 tháng.

– Thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

– Tiền thuê đất: Đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định 34/2022/NĐ-CP , thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Nhìn lại những chính sách pháp luật nổi bật 2022? Tổng hợp những chính sách mới nổi bật năm 2022?

Chính sách pháp luật về tiền lương

4. Tăng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng từ ngày 01/7/2022

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Theo đó, mức lương tối thiểu theo tháng được áp dụng từ ngày 01/7/2022 như sau:

– Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

– Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

– Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

– Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

5. Tăng lương cơ sở, lương hưu từ ngày 01/7/2023

Quốc hội thông qua Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW;

Từ ngày 01/7/2023, tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng;

Đồng thời, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở;

Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Chính sách pháp luật nổi bật khác

6. Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành

Ngày 24/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, từ tháng 4/2022 sẽ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

7. Ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2022 về chính sách đất đai

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW với những điểm mới nổi bật sau:

– Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013

– Đánh thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều nhà, đất

– Bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

8. Quốc hội thông qua nhiều luật mới

Năm 2022, Quốc hội thông qua các Luật sau:

– Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

– Luật Cảnh sát cơ động 2022 có hiệu lực 01/01/2023.

– Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 có hiệu lực ngày 01/01/2023:

– Luật Thi đua, khen thưởng 2022 có hiệu lực 01/01/2024:

– Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;

– Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;

– Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;

– Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;

– Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có hiệu lực từ 01/3/2023;

– Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022 có hiệu lực từ 01/7/2023;

Lục Trung Tài

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/nhin-lai-nhung-chinh-sach-phap-luat-noi-bat-2022-tong-hop-nhung-chinh-sach-moi-noi-bat-nam-2022-947127-58973.html?rel=phap_luat_trangchu