Quy định về Tiếp công dân tại Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Tiếp công dân là một hoạt động xuyên suốt của TTQLKTX nhằm tổ chức đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận những thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp của công dân với TTQLKTX về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của TTQLKTX.