Chế độ hưu trí

Chế độ hưu trí được xem là chế độ chi trả lương hưu cho người lao động đã hết tuổi làm việc theo quy định của pháp luật. Đảm bảo cho việc người lao động có các chi phí để chi trả cho nhu cầu sống cơ bản khi về già. Chế độ hưu trí là một trong những lợi ích đặc biệt khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được quy định trong luật bảo hiểm xã hội. Theo chế độ này thì người lao động đủ điều kiện về độ tuổi và thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được nhận lương hưu khi về già.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ.   

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tương ứng số năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam là 20 năm và lao động nữ là 15 năm, sau đó cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tăng thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu của người bị suy giảm khả năng lao động nghỉ hưu trước tuổi được tính như trên. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.