Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện dân chủ hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để tạo một môi trường làm việc ở đó không chỉ phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân mà còn đặt ra yêu cầu đối với việc xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.