Về việc công nhận chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trong kỳ đánh giá năng lực tiếng Anh tương đương khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức khác