Quyết định v/v quy định người phát ngôn, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chi và trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin.

Tin tức khác