Quyết định số 432/QĐ-ĐHQG ngày 28/4/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số tại ĐHQG-HCM theo định hướng phát triển Đại học số

Tin tức khác