Phân cấp thẩm quyền quyết định việc sử dụng vốn nhà nước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng; sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tin tức khác