Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Ban quản lý cụm nhà với các đơn vị thuộc Trung tâm Quản lý Ký túc xá

Tin tức khác